Tweet This

Færder Nasjonalpark

Færder Nasjonalpark omfatter ca. 340 kvadratkilometer kystnatur og havbunn i Nøtterøy og Tjøme kommuner i Vestfold

Kammarimjelle tilhører maskeblomstfamilien. Blomsten vokser på lysåpne lavtliggende områder ved Oslofjorden. Foto: Bildagentur Zoonar Gmbh

Nasjonalparken strekker seg fra Ormøy i Nøtterøy kommune i nord til Færder fyr i Tjøme kommune i sør. Færder nasjonalpark utgjør sammen med nasjonalparkene Ytre Hvaler i Østfold og Kosterhavet på svensk side, en stor og nesten sammenhengende økologisk og landskapsmessig enhet på til sammen ca. 1100 kvadratkilometer i Ytre Oslofjord.

Færder nasjonalpark vil sammen med Ytre Hvaler og Kosterhavet, også være et positivt løft for reiseliv og turisme i hele Ytre Oslofjord.  Nasjonalparken er opprettet for å ta vare på variasjonen og mangfoldet knyttet til landskap, geologi og biologi på land og i sjøen. Tallet på arter er høyt, og totalt er det registrert 309 rødlistearter i området, blant annet kammarimjelle og gul hornvalmue.

Nasjonalparken preges av et særegent skjærgårdslandskap, med svaberg, jettegryter og strandvoller. Det er også et viktig hekkeområde for sjøfugl, og derfor er det innført ferdselsforbud i hekketiden på noen av de viktigste hekkeholmene. Området er også hjem for en svært mangfoldig planteflora og insektsfauna. Inne i parken kan du finne rødlistearter som kammarimjelle, gul hornvalmue, kjempestarr og jordbærkløver i tillegg til de kritisk truede sommerfuglartene okerdvergmåler og prikkrutevinge. 

Gul hornvalmue. Foto: Eva Gruendeman

I områdne under vann finner vi gruntvannsområder med store tareskoger og frodige ålegressenger. I de dypere områdene er det et spennende sjøbunnlandskap med store fjellkløfter og flate bløtbunnsområder, og det er et stort artsmangfold, både på dypt og grunt vann.  

Nasjonalparken preges av et særegent skjærgårdslandskap, med svaberg, jettegryter og strandvoller. Det er også et viktig hekkeområde for sjøfugl, og derfor er det innført ferdselsforbud i hekketiden på noen av de viktigste hekkeholmene. Området er også hjem for en svært mangfoldig planteflora og insektsfauna. Inne i parken kan du finne rødlistearter som kammarimjelle, gul hornvalmue, kjempestarr og jordbærkløver i tillegg til de kritisk truede sommerfuglartene okerdvergmåler og prikkrutevinge. 

I områdne under vann finner vi gruntvannsområder med store tareskoger og frodige ålegressenger. I de dypere områdene er det et spennende sjøbunnlandskap med store fjellkløfter og flate bløtbunnsområder, og det er et stort artsmangfold, både på dypt og grunt vann.  

Vakker skjærgårdssommerfugl utryddingstruet Sommerfuglen Prikkrutevingen er en av Færder Nasjonalparks svært utryddingstruede sommerfuglarter. Prikkrutevingen fantes tidligere så langt vest som Tvedestrand, men det ser ut til at det i dag bare finnes bestander noen få steder ved Oslofjorden i Norge. Den er oppført som sårbar (V) på den norske rødlisten. 

Nasjonalparken preges av et særegent skjærgårdslandskap, med svaberg, jettegryter og strandvoller. Det er også et viktig hekkeområde for sjøfugl, og derfor er det innført ferdselsforbud i hekketiden på noen av de viktigste hekkeholmene. Området er også hjem for en svært mangfoldig planteflora og insektsfauna. Inne i parken kan du finne rødlistearter som kammarimjelle, gul hornvalmue, kjempestarr og jordbærkløver i tillegg til de kritisk truede sommerfuglartene okerdvergmåler og prikkrutevinge. 

I områdne under vann finner vi gruntvannsområder med store tareskoger og frodige ålegressenger. I de dypere områdene er det et spennende sjøbunnlandskap med store fjellkløfter og flate bløtbunnsområder, og det er et stort artsmangfold, både på dypt og grunt vann.

Undervannsskog med store brunalger. Lyset trenger ned i vannmassene og brukes av tang og tare i fotosyntesen – akkurat som de grønne plantene på land. Foto: Lars-Ove Loo 

Nasjonalparken utgjør en spennende kystkultur med kombinasjon av fiske, landbruk og sjøfart gjennom generasjoner. På land finner man gravrøyser, steingjerder og historiske kulturlandskap med beiter, slåttemarker og historiske bygninger. Alt dette vitner om at her har det vært aktivitet i mange hundre år.

Området blir svært ofte benyttet til friluftsliv. Båtfriluftsliv, telting, fiske og turgåing er mest vanlig, og dette vil fremdeles være tillatt i det aller meste av verneområdet. Aktiv gårdsdrift gjennom beite skjer på flere av øyene, og vil fremdeles være tillatt i nasjonalparken. Yrkesfiske vil også fremdeles være tillatt og blir regulert gjennom havressursloven. Naturlignok er Færder fyr på øya Tristein og det gamle fredede fyrmiljøet på Store Færder innenfor Færder Nasjonalpark.   

Færder Nasjonalpark strekker seg fra Færder fyr i syd og opp til og med Bolærne i nord. På bildet sees Fulehuk fur nede til høyre og de tre Bolærne-øyene øverst til venstre. 

Stillheten og langsomheten, er det ikke det som også er naturgleden?

- Odd BørretzenVerdens Ende i ny skikkelse

Historien, havet og artene er det som gjør Færder nasjonalpark unik. I tillegg er den godt egnet for ferdsel, både på havet og på land. Flere besøkende er et av satsingsområdene i parken, og prosjektet som pågår på Verdens Ende skal forhåpentligvis lokke til seg enda flere gjester.

 

Verdens Ende sett fra syd.

Status som nasjonalpark

Færder nasjonalpark ble åpnet den 31. august 2013, som den første  nasjonalparken i Vestfold. Her finnes spor fra fiskerivirksomhet, jordbruk, skipsfart og krig. I tillegg er det i dag omlag 100-tusen mennesker tett på nasjonalparken, noe som gjør at den har fått status som den mest urbane nasjonalparken i Norge. På Verdens Ende foregår det i dag et stort byggeprosjekt. Her vil det til sommeren stå klar en bygning msom skal inneholde informasjonssenter, kontorlandskap og kiosk. En restaurant med fantastisk panoramautsikt på toppen, og ute blir det bygget amfi. Det vil også bli laget toaletter og dusj for besøkende.      

illustrasjonsfoto av Verdens Ende med det nye nasjonalparksenteret. . Foto: Ola Roald Arkitekter/MIR

- Her på Verdens Ende skal du kunne gå tur, komme med båt, unne deg en god matbit i flotte omgivelser, eller handle enkle dagligvarer om det er et ønske. Det bygges i disse dager for å få alt klart til sommersesongen. I førsteomgang blir bygningene ferdig, og forhåpentligvis skal restauranten og kiosken stå klart til sommeren, sier fylkesmann og nasjonalparkforvalter Bjørn Strandli. 

Den offisielle åpningen vil være 27. Juni 2015. Det blir lagt opp til et flott arrangementet, hvor selveste dronningen kommer. Tanken bak prosjektet er at dette skal bli et område flere ønsker å besøke. Det finnes ingen konkrete tall om hvor mange som kommer til Verdens Ende i sommersesongen, men det er snakk om ti-tusener besøkende. Ønsket er å få enda flere besøkende. Verdens Ende er robust, og tåler mye gjennomfart av mennesker. Samtidig som det er et vakkert og spesielt sted å oppleve. Med de nye satsingene håper vi å lokke enda flere, både fra andre steder i Norge, men også turister fra utlandet, sier nasjonalparkforvalteren.  

Spennende hav

Hele 325 kvm2 av nasjonalparken ligger under vann. Dette er både spesielt og spennende. Hva har egentlig dette å si for menneskene rundt i området? Og hvordan påvirkes havet av alle endringene? 
– Havet er fortsatt et ganske nytt område som vi ønsker å sette mer fokus på. Etter hvert er ønsket å kunne se dette i et større perspektiv. Vi ønsker å videreformidle historien om hvordan de forrige generasjonene levde i disse områdene av Færder nasjonalpark, og hvordan de brukte havet til å skaffe seg mat. I tillegg ønsker vi å sette fokus på helheten. Hvordan mennesket påvirker havet, og hvordan vi igjen blir påvirket av det, sier Strandli.

Et mål er å kunne drive historieformidling ute på Verdens Ende, med ny teknologi og fagfolk. – Det ideelle er å få et samarbeid med skolene, slik at skoleklasser kan få brukt dette på en morsom og lærerik metode, forteller han. 

Her skal de unge få oppleve det flotte naturlandskapet, være tett på gammel historie og nære havet – i flotte omgivelser. For det er ikke bare turistene som er en viktig målgruppe, barn og unge er like viktig. 
Hovedpoenget med å lage slike ferdselsområder i nasjonalparken er å kunne ha spesielle områder som tåler mye gjennomgang, og å lokke til seg flere besøkende, både fra inn- og utland. 

- Tanken er selvsagt å satse mer på reiseliv i fremtiden. Vi mener at Verdens Ende er et av stedene som absolutt er verdt å oppleve når man kommer på besøk til Vestfold. Samtidig er dette en plass som tåler masse mennesker, uten at det blir ødeleggelser, sier Strandli.  

Et unikt plante og dyreliv
Færder nasjonalpark har et unikt liv av både planter og dyr. Parken har blitt kalt for et ”biologisk hot spot” på grunn av sine 309 registrerte rødlistearter. Her finnes det blant annet sommerfuglarter, sopp, alger og edderkopper – som ikke finnes andre steder i Norge. I tillegg finnes det 270 registrerte fuglearter, hvor 40 arter er fredet. I tillegg til de mindre dyrene finnes det både storfe og sau i nasjonalparken, og den eldste sauen i Norge ”Spælsau” hører til i dette området. Disse områdene hvor dyr og planter lever og formerer seg, er steder hvor man ønsker minst mulig påvirkning av mennesker. 

Både for naturens del og i forhold til forskning for fremtiden. Norsk genressurssenter har forskere som arbeider tett på dyr- og plantelivet i nasjonalparken. Her blir det vernet om de truede artene som kan være viktige for fremtiden. 

– Vi håper at denne forskningen en dag kan bidra til noe fornuftig. Om det er til mat eller medisinsk forskning, er dette er absolutt en viktig ressurs å satse på, sier Strandli.

Gammel historie

Med historie som går tilbake flere tusen år er det mye som har skjedd i disse områdene. Mellom Bolærne har en historie datert helt tilbake til bronsealderen, men historien fra andre verdenskrig er den mest kjente – og mest uhyggelige. Den gang ble Mellom Bolærne brukt som fangeleir. Det ble det bygget rundt 13 brakker, hvor over 400 syke russiske fanger ble sendt for å dø. Senere fikk stedet navnet ”dødsleiren” på grunn av de grusomme hendelsene. 

 Selv om stedet har en av Norges mest umenneskelige historie, er plassen i dag idyllisk. Her har dyrelivet blomstret, og plassen er blitt grønn og fin. 

For tiden pågår det et omfattende bygningarbeid på Verdens Ende hvor både det nye nasjonalparksenteret bygges samt et  amfi for forestillinger.

For historiker Siv Abrahamsen Anholt er historien spesielt interessant. Alle øyene hvor man finner spor etter våre forfedre, den gang da sjøen var selve hovedferdselsåren – og inntektskilde nummer en, syns hun er fascinerende. 

– Øyenes strategiske beliggenhet gjør at du her finner historier om både krig og fred. Innenfor nasjonalparken finner du for eksempel militære fort, mange rester fra andre verdens krig, husmannsplasser, fyr- og losvesenets historie. Vi finner også spor etter bronsealderens mennesker som bygde store røyser på flere av øyene, forteller hun. 

For besøkende som er interessert i historie og ønsker å vite mer om hva som skjedde i gamle dager, anbefaler Anholt en tur til Bolærne, Sandø, Bjerkø og Jensesund. 

– Disse områdene, samt store og lille Færder er flotte steder med interessant historie. På Mellom Bolærne hvor det er spor av krigsfangleieren er det en vemodig opplevelse for besøkende. Man føler virkelig at Hitlers galskap også var satt i system her i Norge, forteller Anholt. 

Bolærne

For Anholt er det viktig å ta vare på det unike landskapet som har blitt til gjennom våre forfedre. Både deres bruk, og samspill med naturen. Utenom dette er det også personlige årsaker til at hun er så glad i Færder nasjonalpark. 

– Personlig så elsker jeg Vestfoldkysten. Den er vakker og variert. Skuldrene senker seg når jeg går tur langs kysten, forteller historiker Anholt. 

Guidet tur og overnatting

I løpet av sommersesongen er det mulig å få guidet tur flere steder i Færder nasjonalpark. Over 60 ansatte er kurset og trent opp til å være guider på diverse områder i parken. Noen av guidene har lagt opp en båtrute som går mellom Sandesund, Verdens Ende, Færder fyr og Mellom Bolærne. Dette er en flott rute for å få oppleve flere deler av parken på samme tid, tipser nasjonalparkforvalteren, Strandli.

Det er også flere overnattingsmuligheter i nasjonalparken, hvor Fuglehuk fyr er blant de mest populære. Her har Mellom Bolærnes venner tatt på seg den store jobben med å restaurere det gamle fyret. De har sammen holdt dugnader for å kunne gjenoppbygge flere av bygningene som var falleferdige og forlatt. Her tilbys det i dag alt fra dagsopphold og overnatting, til bursdagsfeiring, bryllup og konferanse i unike omgivelser. 

– Færder fyr driver også med ombygging slik at en av deres rom kan bli i orden for utleie til sommeren. Her kan små grupper få mulighet til å booke overnatting, opplyser Strandli. 

Færder nasjonalpark har mye å by på. Om du er interessert i historie eller natur, liker å ta turen til fots eller med båt. Uansett burde du ta med deg kamera, for her er det flott å ta bilder. Verdens Ende er vidunderlig når solen skinner, om mulig – enda mer fantastisk når solen går ned. Og når du først besøker Verdens Ende, må du snike til deg et kyss på den ”ofisielle kyssebenken”.  


Tekst:

Maria Gjøslien Metaxenioy 


Guidet tur
Vil du lære om Tjømes geologi og hvordan isbreene utformet landskapet? Terje Kristiansen tilbyr gratis guidet tur i Moutmarka. Henvendelse telefon 901 22 901 eller fuglevakta@birdlife.no 

Arne Fjellberg tilbyr guidet tur med tema insekter og andre småkryp. Honorar etter avtale. Kontakt arnecoll@gmail.com eller telefon 473 67 993.


Svaberglandskap på Verdens Ende med Færder fyr i bakgrunn.


FAKTA 

* Opprettet 23. august 2013 - Ligger i Nøtterøy og Tjøme kommuner i Vestfold - Omfatter ca. 340 kvadratkilometer totalt - Landareal: ca. 15 kvadratkilometer - Sjøareal: ca. 325 kvadratkilometer - Også marint vern

* Sesongen for guidet turer er fra april-mai, og er egnet for alle grupper som ønsker å få en mer grundig opplevelse av besøket. 

* For de som ønsker å oppleve på egenhånd er det satt opp informasjonsskilt rundt omkring ved havner og i parken. Her kan man selv lese seg til historiske hendelser, dyrelivet og plantearter som finnes på de forskjellige plassene. 

* Parken blir brukt til så mangt i dag. Alt fra fotturer og fiske til aktiviteter som padling, vannsport og bading om sommeren.

* Nyåpning av Verdens Ende: 27. Juni.  * http://prosjekt.fylkesmannen.no/faerdernasjonalpark/?epslanguage=nb  KART FÆRDER NASJONALPARK